CERISE-SG: een topsector energie project

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richte zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids met haar omgeving. In het bijzonder de basisregistraties in het overheidsdomein en het geo-domein. Deze registraties bevatten immers gekwalificeerde gegevens, die in de praktijk vaak niet benut worden, omdat betrokken partijen delen van hun eigen (geo-)informatievoorziening bouwen zonder dat daar noodzaak voor is.
Daartoe werd aan de hand van use cases de state-of-the-art methodieken geïnventariseerd en werd in één of meerdere proeftuinen de werking van de te bouwen mappings/koppelvlakken getest. Het betreft hier koppelingen waar ook de semantiek, de betekenis van informatie, onderdeel van uitmaakt. Doel hiervan is om zoveel als mogelijk onafhankelijk van de vigerende standaarden te worden, die zich immers blijven ontwikkelen.
Het benutten van deze koppelingen levert nieuwe functionaliteit en grote besparingen op, en ook kansen voor leveranciers die daardoor aantrekkelijker producten en diensten kunnen ontwikkelen voor de grote internationale markt voor smart grids.
Het project-samenwerkingsverband bestond uit tien partijen, die met behulp van klankbordgroepen voeling hielden met de omvangrijke relevante omgeving. Alliander is zeer gebaat bij de totstandkoming van deze koppelingen, omdat deze zorgen voor veel flexibeler IT-systemen die in toenemende mate integraal onderdeel van haar netbeheer-activiteiten zijn. TU Delft/OTB en TNO brachten actuele kennis in op het gebied van geo-standaarden, smart grid-standaarden en het ontwerpen van semantische informatiemappings. Geonovum, de geo-standaardisatie-organisatie van de overheid, Kadaster, beheerder van grote voor smart grids relevante basisregistraties en Geodan brachten kennis en ervaring in op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening en standaardisatieprocessen. Het NEN Normalisatieplatform Smart Grids was intensief betrokken bij alle standaarden rondom smart grids. De netwerkorganisaties Stichting Kien en Dutch Power faciliteren de behoeftepeiling bij en kennisdisseminatie naar het Nederlandse bedrijfsleven dat gericht is op de energiewereld.

Het CERISE-SG project werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit: TNO, TU Delft, Alliander, Geonovum en Geodan en liep van oktober 2012 t/m september 2015.